आज गोविन्द पुरी गुरूद्वारा मे माथा टेका और आशिर्वाद लिया हरमुखपुरी मे पूरजोर समर्थन मिला

 


आज गोविन्द पुरी गुरूद्वारा मे माथा टेका  और आशिर्वाद  लिया  हरमुखपुरी मे पूरजोर समर्थन मिला 

पंडित सुदेश शर्मा विधानसभा क्षेत्र मोदीनगर